Provincie Gelderland: Subsidie Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap

Provincie Gelderland stelt burgerinitiatieven voor natuur, groen en landschap in staat om groen aan te leggen en om deskundigheid in te huren via de subsidieregeling ‘Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap’. De subsidie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is bedoeld voor de aanleg van groen, de subsidie is maximaal €6.250, waarvan 25% eigen bijdrage. Het tweede onderdeel heeft betrekking op voorlichting en communicatie, met als doel om burgers met initiatieven voor natuur, groen en landschap laagdrempelig in staat te stellen om deskundigheid over organisatie en inhoud binnen te halen. Bijvoorbeeld de deskundigheid van SLG. Het maximale subsidiebedrag hiervoor is maximaal €50.000, waarvan 50% eigen bijdrage

aanplantactie-vrijwilligersWat is het doel van de regeling?

Het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door burgers in hun leefomgeving. Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste vijf personen dat zich inzet voor natuur, groen of landschap. Het is niet noodzakelijk om een stichting of vereniging te zijn. Deze provinciale regeling is een mooie kans om samen nog meer landschapswinst te behalen. SLG wil initiatieven ondersteunen en stimuleren gebruik te maken van de subsidie.

Wat kan SLG zoal betekenen?

 • Begeleiden van idee naar uitvoering, procesbegeleider zijn, klankbord. Bijeenkomst met stakeholders organiseren. Projectvoorstel schrijven. Ondersteunen bij financieringsaanvraag.
 • Inhoudelijke input leveren voor een beheerplan, ontwerp voor een gebied, inrichtingsplan. Of het proces om te komen tot een plan faciliteren, waar nodig met externe deskundigen.
 • Faciliteren aanschaf plantsoen. Begeleiding van een eerste werkdag.
 • Helpen met het verstevigen van de groep zodat deze duurzaam kan bestaan. Ondersteuning met persbericht, organiseren info avond om nieuwe vrijwilligers te werven. Aanleveren handige info/ documenten/ best practices.
 • Verzorgen van maatwerk instructie, training, cursussen.
 • Gebruik van gereedschap en materialen

Welke deskundigheid heeft SLG in huis?

hoogstamfruit

 • Biodiversiteit: inzet meetlat, advies over maatregelen om biodiversiteit te verhogen (aanplant, beheer, monitoring).
 • Hoogstamfruit snoeien basis incl. cursusmap, hoogstamfruit verdieping/oude bomen/ beheerplan boomgaard
 • Aanleg en beheer van landschapselementen, soortenkeuze en aanplant hoogstamfruit, houtwallen, singels, vogelbosjes, laanbomen (opgaande beplanting, poelen, zeisen,) en erven
 • Cultuurhistorisch beheer
 • Oral history methodiek
 • Weidevogelbeheer
 • Netwerk van externe deskundigen die we kunnen inzetten waar nodig. Bijv. heggenvlechten, gemotoriseerd werken.
 • Vrijwilligers werven en binden, communicatie
 • Fondsenwerven, financiering zoeken, contact met de gemeente

Wat moet de aanvraag bevatten?

 1. indien deze wordt ingediend door een samenwerkingsverband van natuurlijke personen: een schriftelijk document waarin de samenwerking is beschreven en waarin in ieder geval de afspraken zijn vastgelegd over financiën, planning en verantwoordelijkheden;
 2. een schriftelijke verklaring van het gemeentebestuur waaruit blijkt dat het gemeentebestuur geen bezwaar heeft tegen het initiatief.

Wat zijn de voorwaarden van de subsidie?

Hoogte van de subsidieaanvraag: 1.000 tot maximaal 5.000 euro. De aanvrager moet zelf 25% van de kosten voor eigen rekening nemen (€ 250-1250 eigen bijdrage). Bij het zoeken naar eigen financiering van de eigen bijdrage denken wij graag mee en kunnen wij onze mogelijkheden en contacten inzetten.
Ook kosten voor externe ondersteuning mogen worden opgenomen.
De activiteit mag niet plaatsvinden op terreinen die zijn opgenomen in het natuurbeheerplan.
De activiteit moet binnen een jaar na toekenning worden uitgevoerd.
logo_gel-cropBinnen 4 weken na de activiteit moet er publiciteit aan de activiteit worden gegeven via website of sociale media.

Op www.gelderland.nl staat de precieze inhoud van de regeling.

Neem contact met ons op

Ziet je mogelijkheden voor je groep om gebruik te maken van deze subsidieregeling? We denken graag mee met uw subsidieaanvraag. Heb je vragen of ideeën, neem dan contact met ons op om mogelijke aanknopingspunten te bespreken.

Kijk ook eens op: