Steenuil

De steenuil is de kleinste in ons land voorkomende uil. De steenuil is in aantal sterk achteruitgegaan en staat daarom op de lijst van kwetsbare en bedreigde vogelsoorten. De steenuil is een echte ambassadeur van het cultuurlandschap: in een halfopen landschap met een afwisseling van hoogstambomen, heggen, knotbomen en (beweide) graslanden voelt hij zich prima thuis.
We organiseren regelmatig steenuilenprojecten. Een informatieavond voor bewoners maakt hier deel van uit. Verder richten we op verzoek nieuwe vrijwilligersgroepen op om nestkasten op te hangen en te onderhouden. Het opleiden van deze vrijwilligers gebeurt  in samenwerking met Steenuiloverleg Nederland (STONE).
Wat kunt u zelf doen voor steenuilen?

  • Nestgelegenheid bevorderen door het ophangen van nestkasten, knotten van wilgen, onderhouden van hoogstamfruitbomen en door oude schuurtjes te laten staan.
  • Voedselaanbod vergroten door overhoekjes met ruigte in stand te houden, een composthoop of takkenril aan te leggen.
  • Sterfte voorkomen door verdrinking in veebakken te voorkomen, gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken en schuilgelegenheid voor nestjongen aan te bieden.

Kijk ook op www.steenuil.nl www.vogelbeschermingnederland.nl of www.sovon.nl

Kijk ook eens op: