Doel en Missie

De missie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland luidt zorg voor ons karakteristieke landschap.

We hebben er met deze missie voor gekozen om ons te laten inspireren door de cultuurhistorie, het aardkundig ontstaan en de ecologie van het landschap, zonder dat landschap te willen fixeren. Er is ruimte voor maatschappelijke (en dus economische en ruimtelijke) ontwikkelingen. Wel pleiten we er voor om die ontwikkelingen te begeleiden met respect voor de identiteit (in het licht van de ontstaansgeschiedenis) en de beleefbaarheid van het landschap. Op die manier willen we zorgen dat de vitaliteit van het landschap behouden blijft. Landschap is, naar haar aard, immers altijd in ontwikkeling.

Gelderland is de provincie in Nederland met de meeste landschapselementen. Het is nog een prachtige afwisselende provincie. Dat willen we graag, samen met u, zo houden. Werk samen met ons aan een buitengebied met een grote belevingswaarde door een samenspel van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden.

Jaarverslagen

Bekijk het Jaarverslag 2017. Hierin een toelichting op beleid en organisatie, de winst voor het landschap, de financiën en worden de beleidsvoornemens voor 2018 behandeld, alsmede de verantwoordingsverklaring en de samenstelling, nevenfuncties en bezoldiging van bestuur en directie, alsmede een overzicht van de overige medewerkers, de directe vrijwilligers, de Vrijwilligersadviesraad en de raad van toezicht.

Mocht u interesse hebben in de gehele jaarrekening van 2017, dan kunt u deze tegen betaling van de verzendkosten verkrijgen via het invullen van ons contactformulier, waarbij u bij “Vraag/opmerking” aangeeft de jaarrekening 2017 te willen ontvangen.

Geïnteresseerd in onze jaarverslagen van vorige jaren? Bekijk deze hier.

Publiek jaarbericht 2017

Naast een jaarverslag brengen we ook ieder jaar een jaarbericht uit. Dit jaarbericht is de publieke versie van het jaarverslag en bevat een beknopt overzicht van de activiteiten van het voorgaande jaar. In het Jaarbericht 2017 staat ons werk mooi geïllustreerd aan de hand van een infographic.

Geïnteresseerd in onze jaarberichten van vorige jaren? Bekijk deze hier.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van SLG is dat de continuïteitsreserve van onze stichting direct opeisbaar dient te zijn, er zo weinig mogelijk financiële risico’s mee worden gelopen en dat het geld wordt gestald bij duurzame banken. De facto komt het er op neer dat SLG haar geld op spaarrekeningen zet bij Triodos Bank en ASN Bank.

Gedragscodes

Wij onderschrijven de volgende gedragscodes en passen deze toe:
Gedragscode Natuurbeheer
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Het jaarverslag (beleid en financiën) is ingericht overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Governance Code Cultuur volgens het ‘pas toe of leg uit-beginsel’.

Wij leven de Goede Doelen Nederland-Regeling Beloning Directeuren na.

 

Kijk ook eens op: