Opzetten landschapsprojecten door en voor inwoners Hellouw

Aanplant groen bij dorpsranden en langs polderwegen, creëren bloemrijke randen en perkjes voor bijen, aanleg dorpsgaard, herstel polderhuisje en realisatie Klompenpad. Dit zijn ideeën die de Dorpsbelangenvereniging Hellouw heeft om het eigen karakter en de beleefbaarheid van het dorp te vergroten. De vereniging wil graag met inwoners van gedachten wisselen over welke landschapsprojecten. Heeft u ook ideeën? Denk ook mee!

Het landschap rond Hellouw

Het oude dorp Hellouw is gelegen dicht tegen de Waal op de oeverwal, waarbij dijkwoningen en de Terp het lintvormige karakter benadrukken. Het landgebruik hier is gevarieerd en hoogstamboomgaarden en heggen zijn van oudsher beeldbepalend. Het nieuwe Hellouw is ontstaan langs oude landwegen: voormalige Voorste Steeg, de Achterste Steeg en de Kortgraaf. Het landschap ten noorden van Hellouw in het kommengebied kenmerkt zich door grote openheid. Karakteristiek voor het landschap rond Hellouw is de lineaire structuur van zuid naar noord. Deze structuur komt terug in het stratenbeloop, het verkavelingspatroon en de ligging van de waterlopen en groenstructuren en in de plaatsing van gebouwen.

Start Levend Landschap

De Dorpsbelangenvereniging wil de natuur en het landschap in en rond Hellouw beschermen en behouden. Daarbij rekening houdend met ecologische, esthetische en cultuurhistorische waarden. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) start de vereniging de actie Levend Landschap. Deze actie is gericht op het opzetten van landschapsprojecten door en voor bewoners. Gedacht wordt om de huidige dorpsrand aantrekkelijker te maken door meer streekeigen groen aan te planten. sloten. Maar ook om de toegankelijkheid en de beleving van de polder en uiterwaarden te vergroten. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe en de Provincie Gelderland.

Ideeën verzamelen

De Dorpsbelangenvereniging is benieuwd naar de ideeën en wensen van inwoners over het landschap rond Hellouw, bijvoorbeeld wat inwoners het meeste waarderen. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen? Of wat zouden de inwoners graag anders zien? De Dorpsbelangenvereniging hoort dit graag! Inwoners kunnen hun ideeën tot 1 september doorgeven via info@dorpsbelangen-hellouw.nl. De ingekomen ideeën worden geplaatst op de website http://www.dorpsbelangen-hellouw.nl/. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de actie. In september volgt er een informatieavond voor belangstellenden.

Ook interessant

De geheimen van kasteelterrein Engelenburg in Herwijnen

Denk en help mee met Levend Landschap Opijnen

Vrijwilligers gezocht voor nieuwe Klompenpaden Est en Neerijnen

Heel Ede aan de slag! Dorpswerkdag op 14 maart

Bewoners Buurt Ede en Veldhuizen bedenken ideeën voor een aantrekkelijker landschap

Ook bewoners Ederveen en De Klomp planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Inwoners Neerijnen, Est en Varik-Heesselt planten bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied

Levend Landschap Hattem: biodiversiteit in eigen tuin