Gemeente West Betuwe

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Herwijnen
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Houd deze website of de lokale media in de gaten voor actuele informatie.
 2. Klompenpad Herwijnen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
  In 2017 is gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Herwijnen. Houd deze website of de lokale media in de gaten voor actuele informatie.
 3. Herstel en beleefbaar maken voormalig Kasteel Engelenburg
  In Herwijnen zijn bewoners via het project Levend Landschap actief geworden. De werkgroep wil het voormalige kasteelterrein van Engelenburg beleefbaar maken, via het Klompenpad Herwijnen, om het zo een nieuwe functie te geven als plek voor dorpsbewoners om te vertoeven en kleinschalige dorpsactiviteiten te organiseren. SLG heeft samen met de bewonersgroep bij de provincie Gelderland een aanvraag gedaan voor subsidie voor onderzoek ‘functioneel gebruik van het erfgoed’. Tevens is er een eerste dorpswerkdag georganiseerd om de eerste herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op het terrein.
 4. Overzicht biodiversiteitsprojecten in voormalig gemeente Neerijnen
  Meer vogels, vlinders, wilde bijen en andere insecten. In de gemeente Neerijnen gaan meerdere projecten van start om de biodiversiteit in deze gemeente te versterken. Hulp van erfeigenaren, bewoners, vrijwilligers en bedrijven is hierbij nodig. Daarom start de gemeente samen met SLG allerlei activiteiten waar u aan mee kunt doen. Kijk hier voor het overzicht van de biodiversiteitsprojecten in de voormalige gemeente Neerijnen.
 5. Opstellen en uitvoeren biodiversiteitsplannen voormalige gemeente Neerijnen
  Bij dit project kunnen grondeigenaren in het buitengebied advies krijgen voor meer biodiversiteit op hun erf of terrein. Een adviseur van SLG bezoekt de deelnemers en maakt samen met hen een biodiversiteitsplan. Meer informatie…
 6. Van boomgaard tot bijenoase (voormalige gemeente Neerijnen)
  Het buitengebied van Neerijnen is rijk aan vele boomgaarden, in tijden van bloei zijn ze prachtige bijenparadijzen. Maar na de bloei houdt het voedselaanbod voor bestuivers op. Samen met eigenaren van hoogstamboomgaarden gaan we de ‘bloeiboog’ in boomgaarden vergroten, zodat er na de bloei van de fruitbomen het hele seizoen door voedselaanbod is voor bijen en andere bestuivers. Eigenaren van hoogstamboomgaarden kunnen zich aanmelden voor dit project. Meer informatie…
 7. Levend Landschap Neerijnen
  Zie hierboven voor meer informatie of kijk voor de werkwijze van Levend Landschap. Kijk hier voor meer informatie.
 8. Levend Landschap Est
  Zie hierboven voor meer informatie of kijk voor de werkwijze van Levend Landschap. Kijk hier voor meer informatie.
 9. Levend Landschap Tuil
  Zie hierboven voor meer informatie of kijk voor de werkwijze van Levend Landschap. Kijk hier voor meer informatie.
 10. Levend Landschap Varik-Heesselt
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Het Levend Landschap Varik-Heesselt is gestart in het najaar van 2018 en loopt naar verwachting door tot 2020. Kijk hier voor meer informatie.

Wordt verwacht

 1. slobkousbij_Peter_EekelderCursussen biodiversiteit op en om het erf (voormalige gemeente Neerijnen)
  Voor bewoners wordt naar verwachting in mei/juni 2019 een cursus gegeven om de biodiversiteit op en om het erf te versterken. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is gericht op poelen, oeverbegroeiing, knotbomen en hakhout als biotoop voor diverse diersoorten waaronder amfibieën, reptielen, libellen, zangvogels en roofvogels. De tweede bijeenkomst is gericht op bloemrijk grasland, ruigte, heggen en hoogstambomen als biotoop voor wilde bijen, vlinders, weidevogels. Meer informatie…
 2. Oprichten werkgroep biodiversiteit (voormalige gemeente Neerijnen)
  Een lokale biodiversiteitswerkgroep  gaat blijvend het thema biodiversiteit onder de aandacht brengen en organiseert daarvoor kleinschalige acties. Zoals bijvoorbeeld het maken van bijenhotels, bijvoorbeeld bij scholen of op andere aansprekende locaties. SLG biedt ondersteuning om de werkgroep Biodiversiteit op te richten. Meer informatie…
 3. Ondersteuning initiatief MCC Neerijnen op het gebied van biodiversiteit
  Samen met de MCC Neerijnen wordt gewerkt aan het versterken van de biodiversiteit op het motorcrossterrein. De leden van de MCC Neerijnen krijgen een cursus ecologisch beheer en gaan vervolgens het terrein ook ecologisch inrichten door aanplant van struweel en bomen, inzaaien van bijenbiotopen (ook voor andere bestuivers).
 4. Levend Landschap Hellouw
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. De start van dit project wordt verwacht in de loop van 2018. Houd de lokale media in de gaten of houd deze website in de gaten.

Afgerond

Kijk voor afgeronde projecten in:
voormalige gemeente Geldermalsen
voormalige gemeente Lingewaal
voormalige gemeente Neerijnen

 


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente West Betuwe

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Heukelum
Griendbrigade Rhenoy
Hoogstambrigade West Betuwe
Klompenpadwerkgroep Leidschehoevenpad
Klompenpadwerkgroep Rhenoijschepad
Klompenpadwerkgroep Vurensche Polderpad
Steenuilenwerkgroep Geldermalsen
Stichting Liniewacht
Weidevogelwerkgroep Tieler- en Culemborgerwaard – afdeling Neerijnen
Werkgroep Kasteeltuin Neerijnen
Zwerfafvalbrigade Asperen
Zwerfafvalbrigade Beesd
Zwerfafvalbrigade Deil
Zwerfafvalbrigade Est
Zwerfafvalbrigade Geldermalsen
Zwerfafvalbrigade Hellouw, Haaften, Tuil
Zwerfafvalbrigade Herwijnen
Zwerfafvalbrigade Heukelum
Zwerfafvalbrigade Meteren
Zwerfafvalbrigade Neerijnen
Zwerfafvalbrigade Tricht
Zwerfafvalbrigade Varik, Heesselt, Ophemert

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Rhenoijschepad
Leidschehoevenpad
Vurensche Polderpad

Kijk ook eens op: