Biodiversiteitsproject in de gemeente West Betuwe

slobkousbij_Peter_Eekelder

Meer vogels, vlinders, wilde bijen en andere insecten. In de gemeente West Betuwe (voormalige gemeente Neerijnen) is een project gestart om de biodiversiteit te versterken. Hulp van erfeigenaren, bewoners, vrijwilligers en bedrijven is hierbij nodig. Op deze pagina een compleet overzicht van de verschillende activiteiten waar u als bewoner of bedrijf aan mee kunt doen. In september 2018 was de aftrap met een informatie- en inspiratieavond over biodiversiteit en presenteerden we de projecten om samen de achteruitgang van wilde bijen en andere insecten tegen te gaan.

Informatieavond biodiversiteit voor bewoners

In september 2018 was er een bewonersbijeenkomst voor bewoners over wilde bijen, vlinders en andere dieren uit het cultuurlandschap. Wat kunnen bewoners zelf doen tegen de achteruitgang van wilde bijen (en andere bestuivers). Bewoners krijgen allerlei tips om zelf toe te passen in de eigen tuin of op en om het eigen erf. Het gaat hierbij zowel om het verhogen van voedselaanbod als nestgelegenheid. Ook is het doel van de avond om het programma voor biodiversiteit van de gemeente Neerijnen te lanceren. Bewoners horen welke projecten de komende jaren zullen spelen. Zij kunnen zich ook meteen aanmelden voor de verschillende onderdelen van het programma.

Maak van uw erf een paradijs voor vogels, vlinders en wilde bijen!

Wilt u op uw erf ook een woonplaats bieden voor dieren als de egel, een steenuil en boerenzwaluwen? Samen met u maken we een plan om uw erf natuurvriendelijker in te richten met bijvoorbeeld een takkenril, een broeihoop, een insectenhotel of een poel en streekeigen beplanting als hagen, fruitbomen, singels en bloemrijke randen. Een adviseur van SLG bezoekt grondeigenaren en maakt samen met hen een biodiversiteitsplan. Dit plan is gericht op aanplant van streekeigen bomen en struiken en het inzaaien van meerjarige inheemse (bijen)bloemen. Het assortiment wordt afgestemd op een groot voedselaanbod aan bestuivers gedurende het gehele groeiseizoen (een lange bloeiboog). Eigenaren krijgen zaaigoed en plantmateriaal tegen een aantrekkelijke eigen bijdrage. Meer informatie…

Zaaiactie: Geef de bij een bloemetje

Heeft u een stukje grond waar u niets mee doet? Help mee met het zaaien van een speciaal bloemenmengsel voor wilde bijen. Naast bijen profiteren ook andere insecten hiervan. Een adviseur van SLG gaat na of inzaaien op de betreffende locatie zinvol is. Het zaaigoed bestaat voornamelijk uit meerjarige inheemse soorten, omdat dit duurzaam bijdraagt aan biodiversiteit. Minimaal oppervlak om in te zaaien bedraagt 50 m2. Het zaaigoed wordt t.z.t. aan huis bezorgd door zaadleverancier de Cruijdthoeck. Meer informatie…

Cursussen biodiversiteit op en om het erf

Wilt u meer informatie en kennis over wat u zelf kunt doen op en om uw erf? Doe mee aan de cursus in het voorjaar 2019, waarbij u praktische kennis kunt opdoen over aanleg en beheer van een natuurlijk ingericht erf.  De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is gericht op poelen, oeverbegroeiing, knotbomen en hakhout als biotoop voor diverse diersoorten waaronder amfibieën, reptielen, libellen, zangvogels en roofvogels. De tweede bijeenkomst is gericht op bloemrijk grasland, ruigte, heggen en hoogstambomen als biotoop voor wilde bijen, vlinders, weidevogels. Behalve uit een theoriedeel bestaat de cursus ook uit een veldexcursie ter inspiratie. Buiten kunt u zelf een eigen ‘biodiversiteitsscan’ maken en op die manier leren wat knelpunten en kansen zijn wat biodiversiteit betreft. U krijgt tal van ideeën aangereikt om zelf thuis uit te voeren. Nadere informatie volgt.

Handen uit de mouwen voor meer biodiversiteit

Wilt u zich samen met andere inwoners inzetten voor de wilde bijen, vlinders en andere dieren in uw omgeving? Doe mee met de nieuwe werkgroep, die de handen uit de mouwen gaat steken.  Deze lokale biodiversiteitswerkgroep gaat blijvend het thema biodiversiteit onder de aandacht brengen en organiseert daarvoor kleinschalige acties. Zoals bijvoorbeeld het maken van bijenhotels, bijvoorbeeld bij scholen of op andere aansprekende locaties. SLG biedt ondersteuning om de werkgroep Biodiversiteit op te richten.
De vrijwilligers krijgen een cursus die gericht is op de uitvoering van ecologisch beheer ten behoeve van voortplantings-, foerageer- en schuilgelegenheid voor allerlei diersoorten in het cultuurlandschap. Het zelf maken van ‘nesthulp’ is ook onderdeel van de cursus: in de vorm van nestkasten voor verschillende soorten vogels en insectenhotels. Rode draad in de training is het proces van bestendiging van de groep. Er is aandacht voor groepsvorming en groepsbinding en ook komen de verschillende rollen en taken van een goed functionerende vrijwilligersgroep aan bod. Nadere informatie volgt.

Maak van uw boomgaard een bijenoase

Heeft u een hoogstamboomgaard? Het buitengebied van Neerijnen is rijk aan vele boomgaarden, in tijden van bloei zijn ze prachtige bijenparadijzen. Maar na de bloei houdt het voedselaanbod voor bestuivers op. Samen met eigenaren van hoogstamboomgaarden gaan we de ‘bloeiboog’ in boomgaarden vergroten, zodat er na de bloei van de fruitbomen het hele seizoen door voedselaanbod is voor bijen en andere bestuivers. Eigenaren van hoogstamboomgaarden kunnen zich binnenkort aanmelden voor dit project. Kijk hier voor meer informatie.

Ondersteuning initiatief MCC Neerijnen op het gebied van biodiversiteit

Samen met de MCC Neerijnen wordt gewerkt aan het versterken van de biodiversiteit op het motorcrossterrein. De leden van de MCC Neerijnen krijgen een cursus ecologisch beheer en gaan vervolgens het terrein ook ecologisch inrichten door aanplant van struweel en bomen, inzaaien van bijenbiotopen (ook voor andere bestuivers). Ook worden geschikte nest- of schuilgelegenheden voor dieren gecreëerd, zoals vleermuiskasten, insectenhotels. Daarnaast draagt dit project bij aan de bewustwording van het belang van biodiversiteit en de bedreiging daarvan door een mooie locatie te bieden voor lesprogramma’s voor kinderen.

Ook interessant

Biologische pluimveehouderij De Lankerenhof zoekt hulp bij herstel landschap

Patrijzentellers gezocht in regio Achterhoek

Bewoners Duiven, Groessen en Loo planten opnieuw bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Provinciale Startdag Vrijwillige Boerenlandvogelbescherming

Doe mee aan de actie Houd de Bongerd Hoog in Doesburg!

Bewoners welkom op startavond Klompenpad Pannerden

Helpt u mee aan meer vlinders en wilde bijen in de gemeente Buren?

Landschapsnieuws: samen aan de slag met dromen voor een mooier landschap!