Vrijwillige weidevogelbeschermingsgroep Zevenaar e.o.

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren. Bij boeren plaatsen ze nestbeschermers en brengen ze het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met boeren over hun maaibeleid en geven graag voorlichting. Het hoogseizoen voor een boerenlandvogelvrijwilliger start in februari/maart wanneer de eerste vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied. De vrijwilligers gaan vaak alleen of met zijn tweeën op pad.

Wij proberen zoveel mogelijk de nesten van grote weidevogels zodanig te beschermen, dat er ook daadwerkelijk jongen uit de eieren zullen komen. Het betreft hoofdzakelijk de volgende vogelsoorten: Kievit, Scholekster, Grutto, Tureluur, Wulp en soms de kleine Plevier.

De groep telt vijf personen, allen wonende in Zevenaar. We hebben contacten met zowel boeren als loonbedrijven en maken met hen afspraken over de manier waarop de nesten beschermd gaan worden (b.v. met behulp van stokken, zodat er om de nesten heen gewerkt kan worden; bij maaien een stuk gras laten staan, waarin de oudervogel kan blijven broeden of eventueel nestbeschermers over het nest
plaatsen als er vee in de wei loopt.)

kiewiet_Tureluur_jongen_in_nest
De oppervlakte aan landbouwgrond die wordt afgezocht naar nesten, beslaat ongeveer 600 hectares. Het terrein waar dit plaatsvindt ligt hoofdzakelijk ten noorden van de autobaan A12 tussen Zevenaar en Duiven/Westervoort, begrensd door de Doesburgseweg/ Zevenaarseweg tussen Zevenaar en Angerlo en de Giesbeeksestraat/Nieuwgraafseweg tussen Duiven/Westervoort en Giesbeek.

De periode waarin de beschermingsactiviteiten zich afspelen ligt tussen begin maart en eind juni, waarbij er bijna iedere dag wel iemand in het veld is.

Meer informatie

Coördinator is J.W. Bakker, De Hazelaar 22 te Zevenaar; tel. 0316527561.
E-mail: Jan Bakker