Soorten vrijwilligerswerk

Het landschap is gevarieerd en het vrijwilligerswerk dus ook!
Nog steeds vormen de (landschapsbeheer)groepen de grootste groep vrijwilligers, maar in de loop der jaren zijn er ‘specialisaties’ bijgekomen zoals hoogstambrigades en klompenpadvrijwilligers.
Hieronder staat een korte beschrijving van de verschillende soorten vrijwilligers.

Beheergroepen

_PEE4614Onder de beheergroepen verstaan we de groepen vrijwilligers die vaak op een (zaterdag)ochtend in een ‘eigen’ gebied aan de slag gaan met knotten, snoeien, zagen en planten. Deze gebieden kunnen in eigendom zijn van de gemeente, waterschap, natuurorganisatie, agrariër of particulier. Soms is het gebied ook geadopteerd of overgenomen door de groep.
De werkdag start met koffie en een instructie en eindigt met een kop dampende soep. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Hoogstambrigades

Sinds enkele jaren zijn er in Gelderland een aantal hoogstambrigadhvillaes actief. De leden hebben vaak zelf een hoogstamboomgaard in eigendom. Na een opleiding bij ons gaat een brigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. Ook boomgaard-eigenaren die het onderhoud zelf niet meer kunnen doen en gemeenten doen steeds vaker een beroep op de brigade. De brigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie.

Klompenpadenvrijwilligers

Ieder Klompenpad heeft een eigen vrijwilligersgroep. De leden zijn vaak vanaf de ontwikkeling van het Klompenpad betrokken en zijn trots op de route en het landschap waar doorheen gewandeld wordt. De groep onderhoudt het pad, loopt het na, vervangt de markering en ruimt zwerfafval op. Jaarlijks komen de Klompenpadvrijwilligers samen op een door ons georganiseerde dag. Tweemaal per jaar informeren wij hen over ontwikkelingen en nieuws door middel van een nieuwsmail.

Landgoedwerkgroepen en Buitenplaatswerkgroepen

Het organiseren van het onderhoud van particuliere landgoederen en buitenplaatsen Landgoed_Verwolde_werkdagis een grote uitdaging. Via de oprichting van vrijwillige Landgoedwerkgroepen en Buitenplaatswerkgroepen hopen we  een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap op landgoederen en buitenplaatsen te ontwikkelen. Samen met de eigenaren zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het landschapsonderhoud aanpakken. Steeds meer buitenplaatsen en landgoederen tonen interesse in de oprichting van een eigen groep. Lees meer.

Liniewacht

Langs de NieuWerkdag liniewachtwe Hollandse Waterlinie liggen tientallen zogenaamde militaire groepsschuilplaatsen. Deze schuilplaatsen voor infanteristen zijn beeldbepalend voor het landschap. Ze hebben niet alleen een cultuurhistorische en landschappelijke waarde maar ook een belangrijke ecologische waarde. Vleermuizen vinden deze bunkers namelijk aantrekkelijk om zich voort te planten en te overwinteren. Deze groepsschuilplaatsen zijn bijzonder erfgoed en samen met de Zoogdiervereniging willen we met eigenaren en vrijwilligers deze unieke plekken zo goed mogelijk landschappelijk onderhouden en beheren en daarnaast ook monitoren op vleermuizen. De vrijwilligers zijn verenigd in de Liniewacht.  De Liniewacht adopteert schuilplaatsen, die ze beheren en inspecteren.
Kijk ook eens op www.liniewacht.nl

Oral History vrijwilligers

Oral history betekent mondelinge geschiedenis. Een vasDe Valkenberg_1te groep vrijwilligers legt ervaringen verhalen vast die te maken hebben met het cultuurlandschap van Gelderland. De vrijwilligers hebben een cursus gehad en krijgen een veldinstructie over het gekozen thema. Inmiddels zijn er een aantal oral history projecten afgerond.Lees meer over de werkgroep. Hier treft u de collectie van hun verhalen aan.

Poelenwerkgroep

Exif_JPEG_PICTUREPoelen kunnen vele planten en dieren een geschikte leefomgeving bieden. Goed onderhoud is daarbij van groot belang. Door poelen af en toe op te schonen en de zonnige kant te maaien ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. Er zijn meerdere poelenwerkgroepen actief en er komen nog steeds nieuwe poelenwerkgroepen bij. Na het volgen van de poelencursus wordt de  werkgroep opgericht, die bestaat uit vrijwilligers die samen poelen onderhouden.

Vleermuisvrijwilligers

Speciaal voor het afhandelen van vleermuisklachten van vervleermuizenexcursieontruste bewoners hebben we vrijwilligers geworven en opgeleid. Zij delen allen de liefde voor de kleine zoogdiertjes en vinden het leuk om via hun enthousiasme en opgedane kennis huizenbewoners gerust te stellen. Via de website www.vleermuis.net kan de hulp van een vrijwilliger ingeroepen worden.

Weidevogelvrijwilligers

jong_1_dag_Cor_HeijdenrijkWeidevogels dragen bij aan de identiteit van het agrarisch cultuurlandschap in Gelderland. Samen met de vrijwilligers bieden we vooral agrariërs de gelegenheid zich te verbinden met en bij te dragen aan de instandhouding,
bescherming en het beheer van hun leefgebieden. Vanaf 1995 is er binnen onze stichting een weidevogelcoördinator aangesteld voor het opzetten en ondersteunen van vrijwillige weidevogelbescherming, met de nadruk op nestbescherming.
De vrijwilligers maken afspraken met de agrariërs over het maaibeleid en markeren de nesten. Verder volgen ze de jonge vogels vanaf pul tot volwassen vogel.