Doel en Missie

De missie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland luidt zorg voor een vitaal, beleefbaar en herkenbaar streekeigen landschap

We hebben er met deze missie voor gekozen om ons te laten inspireren door de cultuurhistorie, het aardkundig ontstaan en de ecologie van het landschap, zonder dat landschap te willen fixeren. Er is ruimte voor maatschappelijke (en dus economische en ruimtelijke) ontwikkelingen. Wel pleiten we er voor om die ontwikkelingen te begeleiden met respect voor de identiteit (in het licht van de ontstaansgeschiedenis) en de beleefbaarheid van het landschap. Op die manier willen we zorgen dat de vitaliteit van het landschap behouden blijft. Landschap is, naar haar aard, immers altijd in ontwikkeling

Gelderland is de provincie in Nederland met de meeste landschapselementen. Het is nog een prachtige afwisselende provincie. Dat willen we graag, samen met u, zo houden. Werk samen met ons aan een buitengebied met een grote belevingswaarde door een samenspel van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden.

Jaarverslagen

Bekijk het Jaarverslag 2016. Hierin een toelichting op beleid en organisatie, een greep uit de projecten toegelicht per thema (sleutelmerk) en een aantal kengetallen per regio en thema. Tot slot worden de financiën en beleidsvoornemens voor 2016 behandeld, alsmede de verantwoordingsverklaring en de samenstelling, nevenfuncties en bezoldiging van bestuur en directie en de samenstelling en bezoldiging van het overige personeel.

Mocht u interesse hebben in de gehele jaarrekening van 2016, dan kunt u deze tegen betaling van de verzendkosten verkrijgen via het invullen van ons contactformulier, waarbij u bij “Vraag/opmerking” aangeeft de jaarrekening 2016 te willen ontvangen.

Geïnteresseerd in onze jaarverslagen van vorige jaren? Bekijk deze hier.

Publiek jaarbericht 2016

Naast een jaarverslag brengen we ook ieder jaar een jaarbericht uit. Dit jaarbericht is de publieke versie van het jaarverslag en bevat een beknopt overzicht van de activiteiten van het voorgaande jaar. In het bericht van 2016 staat ons werk mooi geïllustreerd aan de hand van een infographic. Bekijk het Jaarbericht 2016.

Geïnteresseerd in onze jaarberichten van vorige jaren? Bekijk deze hier.

Gedragscodes

Wij onderschrijven de volgende gedragscodes en passen deze toe:
Gedragscode Natuurbeheer
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Het jaarverslag (beleid en financiën) is ingericht overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Governance Code Cultuur volgens het ‘pas toe of leg uit-beginsel’.

Wij leven de Goede Doelen Nederland-Regeling Beloning Directeuren na.