Levend Landschap

De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.

Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigeBeeldmerkLevendLandschap_RGB_defn landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering.
Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk/ dorpswerkgroep van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt.

Inmiddels hebben we in een paar gemeenten een Levend Landschap afgerond. De komende tijd zullen we dit proces ook in andere gemeenten gaan opstarten.

De verschillende stappen toegelicht

 1. Kort dorpsproces
  Om bewoners bekend te maken met het Levend Landschap proces dat in hun gemeente of dorp gaat plaatsvinden en om hen erbij te betrekken organiseren we een startavond en ideeënavonden/werksessies.Levend Landschap Uitwerkavond
  Tijdens de ideeënavonden worden bewoners uitgedaagd ideeën aan te dragen voor een mooier en groener landschap. Dit kunnen ideeën zijn voor recreatie, ecologie, verbeteren van de sfeer, vergroten van leefbaarheid, zichtbaar maken van cultuurhistorie en natuurlijk voor het vergroenen van de eigen omgeving. De ideeën worden in kleine groepjes besproken en uitgewerkt. Tijdens een tweede bijeenkomst presenteren de bewoners per thema de ideeën. We zoeken per idee naar lokale trekkers, beoogde locaties en doelen.
 2. Uitvoering
  De uitvoering van de ideeën gebeurt door de bewoners zelf. Ieder idee/project heeft een trekker en een groepje bewoners dat enthousiast is over het idee en zich wil inzetten voor uitvoering. De gemeente en onze organisatie bieden ondersteuning en advies. Kleinschalige projecten kunnen snel en eenvoudig worden opgepakt. Via de lokale media wordt iedereen op de hoogte gehouden van de feestelijke oplevermomenten en de voortgang. Voorbeeld van een laagdrempelige actie: Levend Landschap_Gelderlander_Buren_Vrijerslaantje
 3. Zelfstandige vrijwilligers/werkgroep
  Het streven is naar uitvoering van alle ideeën. Na verloop van tijd blijft er een vaste groep enthousiaste bewoners over die zich blijvend willen verbinden met het landschap. Zij zullen door ons blijvend ondersteund worden als vrijwilligersgroep en in contact blijven met de gemeente. Op die manier is de lokale betrokkenheid duurzaam gewaarborgd.

Voorbeelden van uitvoeringsprojecten
Binnen het Levend Landschap verzamelen we veel wensen van bewoners. Veel van de deze wensen hebben te maken met leefbaarheid, behoud van beeldbepalende en historische groene elementen, het verfraaien of vergroenen van deInzaaiactie Buren Blatensedijk_Hein Brijker eigen omgeving en het vergroten van recreatieve mogelijkheden. Voor een aantal van deze wensen hebben we een aanpak ontwikkeld.
Deze uitvoerinsgprojecten worden vaak ingezet in een Levend Landschapsproces.

Voorbeelden hiervan zijn:

– Dorpen in het Groen: bewoners van het buitengebied wordt de mogelijkheid geboden hun erf te verfraaien met inheemse bomen en struiken. Lees meer over Dorpen in het Groen
– Oprichting Hoogstambrigade: bewoners willen de bestaande, vaak monumentale, hoogstamboomgaarden graag behouden. Door hen op te leiden en ze blijvend te ondersteunen kunnen boomgaarden worden beheerd. Lees meer over Hoogstambrigades. Lees het artikel over de Hoogstambrigade in Winssen: Hoogstambrigade Winssen artikel De Gelderlander 17-7-2015
– Aanleg Klompenpad: wandelen over verloren gegane weggetjes, langs bijzondere lokale plekjes. En de mogelijkheid om een mooie wandeling in de eigen omgeving te kunnen maken. Die wens horen we ook veel van bewoners. De ontwikkeling van een Klompenpad of ommetje is dan een mogelijkheid. Via een laagdrempelig lokaal proces wordt een interessante route gerealiseerd. Lees meer over de Klompenpaden.

Eerste Levend Landschap project 2010; Levend Landschap VeluweSAMSUNG
‘Kom met ideeën en maak zelf je landschap mooier’. Dat was de oproep die we 5 jaar gelden deden aan de bewoners van Nationaal Landschap Veluwe. Zes bewonersgroepen gingen onder begeleiding de uitdaging aan.

Van de 6 bewonersinitiatieven zijn filmpjes gemaakt. De bewoners zelf, maar ook de betrokken gemeenteambtenaren komen aan het woord. Centraal staan de behaalde en gerealiseerde resultaten in het landschap. Bekijk de filmpjes